4TH SEMESTER/SUMMER-2018

Sr. No. Name of student % Marks College Rank
1 CBS MAnaswini 80.46

1st

2

Vaishnavi Gadhikar 77.23  2nd
3 Sumeet Singh 76.76

 3rd

4

Raunak Bhanarkar 75.07  4th
5 Sakshi Bhisikar 74.46

5th

6TH SEMESTER/SUMMER 2018

Sr. No. Name of student % Marks College Rank
1 Vishakha Soman 74.83

1st

2

Shatayu Mondhe 74.00  2nd
3 Nikita Gudhe 72.33

 3rd

4

Hrishikesh Ladikar 72.00  4th
5 Naman Agrawal 70.83

5th

8TH SEMESTER/SUMMER-2018

Sr. No.

Name of student % Marks College Rank
1 Namita Dhande 78.30

1st

2

Swapnil Gungaonkar

78.30

3

Nirja Naphade 76.15 2nd
4 Shraddha Chopde

76.15

5

Antara Khedkar 75.84 3rd
6 Mahima Singh 75.53

4th

7

Kajal Dhawaley 75.23

5th

5TH SEMESTER/WINTER-2017

Sr. No.

Name of student % Marks College Rank
1 Nikhil Khuje 70.4

1st

2

Hrishikesh Ladikar 70.13  2nd
3 Vishakha Soman 69.46

 3rd

4

Nikita Gudhe 68.80  4th
5 Shubham Kalaskar 68.80

  4th

6

Mansi Pakhale 68.66

5th

3RD SEMESTER/WINTER-2017

Sr. No.

Name of student % Marks College Rank

1

CBS Manaswini 82.00

1st

2

Vaishnavi Gadhikar 76.61

 2nd

3

Rounak Bhanarkar 74.00

 3rd

4 Karan Basene 73.53

  4th

5

Sumeet Singh 72.92

  5th

7TH SEMESTER/WINTER-2017

Sr. No.

Name of student % Marks

College Rank

1

Snehal Paunikar 73.53% 1st

2

Namita Dhande 71.38%

 2nd

3

Abhishek Pande 71.07%

 3rd

4

Apeksha Godghate 70.76%

  4th

5 Shraddha Chopde 70.61%

  5th