4TH SEMESTER/SUMMER – 2018

Sr. No. Name of Student SGPA College Rank
1 Shubham Itankar 9.48 1
2 Vrunda Lande 8.93 2
3 Abhijeet Mankar
4 Prajakta Malakwade 8.89 3
5 Shreya Rewatkar 8.85 4
6 Vaishnavi Sonekar
7 Payal Barokar 8.74 5

3RD SEMESTER/WINTER – 2017

Department Rank Name of Student % Marks
1st SHUBHAM VILAS ITANKAR 78.46%
2nd PAYAL SUNIL BAROKAR 77.38%
3rd ROHIT MANISH BAJAJ 74.62%
4th ROSHAN VILAS WARADE 72.62%
5th SAGAR RAMESH GADEKAR 72.31%